ภาคเรียน 1/64 วิชา 1542214 การเขียน

วันอังคาร 10:20 - 13:10 ห้องเรียน Online Section 01
คำอธิบายรายวิชา

ทักษะพื้นฐานการเขียน หลักและกลวิธีการเขียน ศึกษางานเขียนแต่ละประเภท ทั้งด้านลีลา ความคิด เทคนิคและรูปแบบ รวมทั้งสร้างงานเขียนประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องเรียนออนไลน์

ภาคเรียน 1/64 วิชา 1542214 การเขียน

วันอังคาร 13:40 - 16:30 ห้องเรียน Online Section 02
คำอธิบายรายวิชา

ทักษะพื้นฐานการเขียน หลักและกลวิธีการเขียน ศึกษางานเขียนแต่ละประเภท ทั้งด้านลีลา ความคิด เทคนิคและรูปแบบ รวมทั้งสร้างงานเขียนประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องเรียนออนไลน์

ภาคเรียน 1/64 วิชา 1542214 การเขียน

วันพฤหัสบดี 07:50 - 10:40 ห้องเรียน Online Section 03
คำอธิบายรายวิชา

ทักษะพื้นฐานการเขียน หลักและกลวิธีการเขียน ศึกษางานเขียนแต่ละประเภท ทั้งด้านลีลา ความคิด เทคนิคและรูปแบบ รวมทั้งสร้างงานเขียนประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคเรียน 1/64 วิชา 1542214 การเขียน

วันพฤหัสบดี 13:40 - 16:30 ห้องเรียน Online Section 04
คำอธิบายรายวิชา

ทักษะพื้นฐานการเขียน หลักและกลวิธีการเขียน ศึกษางานเขียนแต่ละประเภท ทั้งด้านลีลา ความคิด เทคนิคและรูปแบบ รวมทั้งสร้างงานเขียนประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคเรียน 1/64 วิชา 9011105 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิต

วันจันทร์ 13:50 - 16:20 ห้องเรียน Online Section 04
คำอธิบายรายวิชา

-

ภาคเรียน 1/64 วิชา 9011105 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิต

วันพฤหัสบดี 08:00 - 10:30 ห้องเรียน Online Section 03
คำอธิบายรายวิชา

-

ภาคเรียน 1/64 วิชา 9011105 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิต

วันอาทิตย์ 08:00 - 10:30 ห้องเรียน Online Section 01
คำอธิบายรายวิชา

-

ภาคเรียน 1/64 วิชา 9011104 ปรัชญาและการคิดอย่างมีเหตุผล

วันจันทร์ 10:30 - 13:00 ห้องเรียน Online Section 01
คำอธิบายรายวิชา

-

ภาคเรียน 1/64 วิชา 9011104 ปรัชญาและการคิดอย่างมีเหตุผล

วันศุกร์ 10:30 - 13:00 ห้องเรียน Online Section 02
คำอธิบายรายวิชา

-

ภาคเรียน 1/64 วิชา 9011104 ปรัชญาและการคิดอย่างมีเหตุผล

วันพุธ 08:00 - 10:30 ห้องเรียน Online Section 03
คำอธิบายรายวิชา

-

ภาคเรียน 1/64 วิชา 9011104 ปรัชญาและการคิดอย่างมีเหตุผล

วันพุธ 13:50 - 16:20 ห้องเรียน Online Section 04
คำอธิบายรายวิชา

-

ภาคเรียน 1/64 วิชา 1001402 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

วันศุกร์ 12:50 - 16:30 ห้องเรียน Online Section 04
คำอธิบายรายวิชา

ภาคเรียน 1/64 วิชา 1001402 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

วันศุกร์ 07:50 - 11:30 ห้องเรียน Online Section 05
คำอธิบายรายวิชา

ภาคเรียน 1/64 วิชา 1005103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

วันอาทิตย์ 07:50 - 12:00 ห้องเรียน Online Section 02
คำอธิบายรายวิชา


CMS@2019 ?


ระบบจัดการชั้นเรียนดิจิทัล CMS@2019 Digital Campus อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์
-ผู้สอนเข้าสอนออนไลน์เพียงคลิกลิ้งค์ตามตารางสอน ไม่ต้องจำรหัสห้องเรียนและ/หรือรหัสผ่าน
-ผู้เรียนเข้าเรียนออนไลน์เพียงคลิกลิ้งค์ตามตารางเรียน ไม่ต้องจำรหัสห้องเรียนและ/หรือรหัสผ่าน
-ผู้สอนสามารถมองเห็นผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนผ่านกล้องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
-ผู้สอนสามารถมองเห็นผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนผ่านกล้องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
-สามารถพูดคุยโต้ตอบแบบ real time ในรูปแบบของการเปิดไมค์สนทนา หรือพิมพ์ข้อความสนทนาผ่าน chat box ได้ตลอดเวลาของการออนไลน
-เช็คชื่อผู้เข้าเรียนอัตโนมัติพร้อมทั้งแสดงเวลาในการเข้าห้องเรียนออนไลน์ หรือผู้สอนสามารถเลือกเช็ครายบุคคลด้วยตนเอง
-สามารถสร้างกิจกรรม การบ้าน สอบย่อย สอบกลางภาค เฉลย ตรวจงานและให้คำแนะนำในชิ้นงานที่ผู้เรียนส่ง
-ผู้เรียนสามารถเข้าดูคะแนนเก็บได้ด้วยตนเอง ของแต่ละชิ้นงาน
-ผลคะแนนเก็บทุกครั้งจะถูกส่งเข้าระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ
-สามารถกำหนดเวลาเปิด/ปิด การสอบกลางภาคและปลายภาค
-ระหว่างการสอบสามารถมองเห็นพฤติกรรมผู้เรียนเสมือนอยู่ในห้องสอบจริงตามปกติ
-การตอบคำถามข้อสอบทุกครั้งจะถูกบันทึกและตรวจอัตโนมัติทันที จึงไม่มีปัญหาเมื่อสัญญาณหลุดออกจากระบบ โดยที่ผู้สอบไม่ต้องเริ่มทำตอบใหม่
-สามารถนำผลการสอยไปคำนวณหาค่าความยากง่าย/ความเชื่อมั่นของข้อสอบ
-สามารถกำหนดให้ผู้สอบรายบุคคลใช้ข้อสอบที่แตกต่างกันคนละชุดเพื่อป้องกันการทุจริตในเบื้องต้น
-ประเมินจุดอ่อน และจุดแข็งของผู้เรียนในทักษะต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งไว้ในระบบ โดยจะแสดงผลตามตัวชี้วัดรายบุคคล
-ผู้สอนสามารถใช้ระบบจัดการชั้นเรียนดิจิทัล CMS@2019 Digital Campus ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยฟังชั่นการใช้งานที่เข้าถึงได้อย่างง่าย โดยไม่ต้องใช้ application อื่น ๆ จำนวนมากในการสอนลดปัญหาความยุ่งยากให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน
ระบบอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมกับระบบจัดการชั้นเรียนดิจิทัลนี้ได้
-ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ ระบบรายงานตัวนักเรียนออนไลน์ ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระบบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา [ระบบจัดการชั้นเรียนดิจิทัล] ระบบบัญชีการเงินสถาบัน ระบบงานบุคลากรสถาบัน ระบบผลงานประวัติการศึกษา-การอบรมของครู ระบบภาระงานคุณครู ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ระบบข้อมูลประวัติผลงานนักเรียน สถิติข้อมูลการศึกษา และระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินสำหรับผู้บริหารสถาบัน
* เรามีเป้าหมายว่าระบบ Digital Campus จะสามารถตอบสนองการทำงานในรูปแบบดิจิทัลของสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ก้าวแรกที่นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนในโรงเรียน ไปจนถึงวันที่นักเรียนไปสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Learn Now
Copyright © CMS@2019. All right reserved.Designed by Educat :: Contact : suwatbanlue@gmail.com
Privacy Policy , Terms & Conditions