โปรแกรมบริหารจัดการชั้นเรียนดิจิทัล@2019

ทดลองใช้งานติดต่อ info.pblthailand@gmail.com


Please Wait.....
ตารางเรียน วีดีโอชั้นเรียน
ภาคเรียน : 1/62
วิชา : 4124949 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3.00(2-2-5)
วันศุกร์ เวลา 13:50 - 17:20 ห้อง : 101, นายสุวัฒน์ บรรลือ
ภาคเรียน : 1/62
วิชา : 9042113 คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล 3.00(2-2-5)
วันอังคาร เวลา 13:50 - 17:20 ห้อง : 101, นายสุวัฒน์ บรรลือ
[Chapter I]
[รู้เท่าทันสื่อ 2018]
[Thailand internet user profile-2018]
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : 4121408 คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์ 3.00(3-0-6)
วันพุธ เวลา 08:00 - 16:00 ห้อง : 105, นายสุชาติ ชำนาญกิจ
1::คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์ 3 , 5 views
2::คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์ 2 , 4 views
3::คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์ 1 , 3 views
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : 4125201 การสร้างคอมไพล์เลอร์ขั้นสูง 3.00(2-2-2)
วันพฤหัสบดี เวลา 13:50 - 18:00 ห้อง : 105,
4::การสร้างคอมไพล์เลอร์ 1 , 6 views

TOP

CMS Research © 2018 Version. 20180906.2200 Classroom Management System@2019
แนะนำใช้ Google Chrome