โปรแกรมบริหารจัดการชั้นเรียนดิจิทัล@2019

ทดลองใช้งานติดต่อ info.pblthailand@gmail.com


Please Wait.....
รายวิชา
ภาคเรียน : 1/62
วิชา : หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วันศุกร์ เวลา 13:50 - 17:20 ห้อง : 101
ภาคเรียน : 1/62
วิชา : คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล
วันอังคาร เวลา 13:50 - 17:20 ห้อง : 101
[Chapter I][รู้เท่าทันสื่อ 2018][Thailand internet user profile-2018]
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์
วันพุธ เวลา 08:00 - 16:00 ห้อง : 105
[1:คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์ 3,13 views][2:คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์ 2,14 views][3:คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์ 1,8 views]
ภาคเรียน : 1/61
วิชา : การสร้างคอมไพล์เลอร์ขั้นสูง
วันพฤหัสบดี เวลา 13:50 - 18:00 ห้อง : 105
[4:การสร้างคอมไพล์เลอร์ 1,13 views]

TOP

CMS Research © 2018 Version. 20180906.2200 Classroom Management System@2019
แนะนำใช้ Google Chrome